Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK for Dancing Stars Linedance 25. maj 2018

DATAANSVAR

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dancing Stars Linedance er dataansvarlige, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Dancing Stars Linedance

Formand : Marianne Møller

Østparken 103, 5220 Odense SØ

Mobil 20124651

mail: malermestermøller@yahoo.dk

VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER

MEDLEMSOPLYSNINGER

Almindelige personoplysninger – Registrerings- og kontaktoplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Indmeldelsesdato
 • Fødselsår

OPLYSNINGER om bestyrelsesmedlemmer og instruktører

Almindelige personoplysninger – Registrerings- og kontaktoplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Indmeldelsesdato
 • Fødselsår
 • Kontonummer

Personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA

Medlemmer, instruktører,

Almindelige personoplysninger

 • Vi får oplysningerne fra dig i forbindelse med indmeldelse, eller når vi efterspørger dem.

Instruktører

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse

 • Ved personlig kontakt eller via e-mail

Klubber

Almindelige personoplysninger

 • Via formular på hjemmesiden i forbindelse med tilmelding til arrangementer

I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

LOVLIGE GRUNDE TIL BEHANDLING ER SÆRLIGT:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

FORMÅL MED BEHANDLING AF:

 1. Medlemsoplysninger
  • Medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens aktiviteter og arrangementer
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer du har bestilt
  • Administration af din relation til os
 2. Instruktører
  • Håndtering af instruktørernes hverv og pligter i foreningen
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Udsendelse af e-mails i forbindelse med mødeaktiviteter
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder ansøgning om børneattest
  • Udbetaling af godtgørelser og lignende
  • Administration af din relation til os

VI BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlingen
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder og video taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Vær dog opmærksom på at det kan have en konsekvens hvis du ikke ønsker at afgive samtykke i tilfælde hvor det er påkrævet for dit virke i foreningen.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger.
Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forældre.
Vores udgangspunkt er 15 år.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • I forbindelse med aktiviteter og arrangementer sker der i nogle tilfælde videregivelse af personoplysninger til relevante arrangører.
 • Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og instruktører i relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af
 • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Medlemmer
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
 2. Instruktører
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
 3. Klubber
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter arrangementet er afviklet og i overensstemmelse med følgende kriterier

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 2 år efter afholdelse af arrangementet

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og arrangører til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

DINE RETTIGHEDER

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig.

Du har retten til

 • at blive oplyst om behandlingen af data
 • indsigt i egne personoplysninger
 • berigtigelse
 • sletning
 • begrænsning af behandling
 • dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.