Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Dancing Stars Linedance.

§ 2. Foreningens hjemsted er Faaborg Midtfyns Kommune.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands eller en postbox.

§ 3. Dancing Stars har det formål, at samle en masse glade dansere, der på alle niveauer og i alle aldre, vil være med til at dele danseglæden og det gode positive samvær.

§ 4. Som medlemmer kan optages enhver, der har lyst til at danse. Bestyrelsen har ret til at ekskluderer et medlem, såfremt det ikke er socialt fungerende i klubben.
Medlemmet skal dog først have to advarsler. Bestyrelsen kan nægte et medlem optagelse, hvis der er særlige grunde der taler herfor.

§ 5. Kontingent fastsættes hvert år til generalforsamlingen. Fastsættelsen gælder et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt på generalforsamlingsdagen, for at medlemmet har stemmeret. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ved mail til medlemmerne.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan modtage genvalg.
Såfremt et bestyrelsesmedlem går indenfor de to år, træder en suppleant til.
Bestyrelsesmøde afholdes ved behov, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget for kalenderåret
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, tre på valg hvert andet år. Ved stiftende generalforsamling vælges to for et år, samt tre for to år
Bestyrelsen konstituerer sig selv
9. Valg af to suppleanter. Ved stiftende generalforsamling vælges en for et år, samt en for to år. Suppleanter sidder i to år
10. En bilagskontrollant, sidder to år
11. En bilagskontrollant suppleant, ved stiftende generalforsamling vælges for et år, herefter sidder suppleanten i to år ad gangen
12. Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 8. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af en kasserer, en sekretær, to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Alle deltager i alle møder, såfremt det er muligt.
Dagsorden skal udsendes senest 14 dage før bestyrelsesmøde.

§ 9. Foreningens regnskab og kontingent år følger kalenderåret. Alle ind- og udbetalinger sker til eller af kassereren. Kassereren fører kassebog, samt udarbejder foreningens årsregnskab og forventet budget.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte bilags kontrollant.

§ 10. Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske transaktioner over 3.000 kr. kræves der underskrift af både formanden og kassereren i foreningen. Køb eller salg over 3.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 3.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.
Foreningens indtægter skal bruges til foreningens medlemmers gavn og glæde.

§ 11. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de angivne stemmer.

§ 12. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers afstemning ved en generalforsamling.
Ved foreningens ophør, sælges foreningens aktiver på auktion til de fremmødte. Indtægt fra salg samt evt. formue tilfalder anden humanitær organisation bestemt af generalforsamlingen.